Voor vragen mail naar support@issaissa.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen Issa Company staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Spanje onder nummer KvK nummer Y5405347Q

Artikel 2. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Prijzen en andere tarieven 3.1 De bij de cursus(sen), trainingen en producten en diensten genoemde prijs is in euro’s, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

• In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden

• Issa Company kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden

Artikel 4. Betalingen 4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven op de website of factuur. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings)voorwaarden worden gesteld. 4.2 Issa Company hanteert een policy van vooruit betalen voor de (online) cursus, training, workshop, trajecten en live trainingen. Bij betaling in termijnen geldt vooruitbetaling voor in elk geval het eerste termijn. Betalingen in termijnen is per maand een vooraf gesteld bedrag tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij Issa Company of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Issa Company of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 6. Aanmelding en annulering

• Aanmeldingen dan wel mondeling of schriftelijk zijn definitief en bindend, je bent dus ook ten allen tijde verplicht om het bedrag te betalen. Bij tussentijdse annulering of voor aanvang van de opleiding, cursus, live trainingen is er geen mogelijkheid om je geld terug te krijgen. Je hebt wel de mogelijkheid om in de volgende opleiding of een van de programma’s of trainingen weer in te stromen. Dit geldt ook voor losse trainingen en workshops. Dit geldt niet voor de deep dives.

• Bij annulering van consulten binnen 48 uur zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annuleringen binnen 24 uur brengt Issa Company 100% in.

Artikel 7 – Niet-tijdige betaling 7.1 De client is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Issa Company zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de client de gelegenheid binnen 5 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

• Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Issa Company gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke

• Voor betaling in termijnen wordt elke eerste van de maand de factuur verstuurd. Dat geldt ook als je in de eerste maand halverwege instroomt.

• Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op termijnbetalingen en is het gehele bedrag ineens

Artikel 8. Aansprakelijkheid Issa Company is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Issa Company tegen alle aanspraken van derden terzake. Ook is zij medisch niet verantwoordelijk voor eventuele schade; fysiek, emotioneel of mentaal. De klant komt altijd op eigen verantwoordelijkheid. Issa Company zal nooit zeggen dat een klant moet stoppen met reguliere medicatie, doet een klant dit wel dan is dat haar of zijn eigenverantwoordelijkheid.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid Door clienten/ cursisten verstrekte informatie wordt door Issa Company, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Issa Company conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 10. Overmacht Issa Company heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Issa Company gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 10.1 Issa Company heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Issa Company gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

• Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

• Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12. Intellectuele Eigendom

• Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van Issa Company verboden om de door Issa Company verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich

• Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Issa

Artikel 13. Geheimhouding / privacy 13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 13.2 De persoonlijke gegevens die Issa Company. via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Issa Company houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

© Issa Company – Algemene voorwaarden